Puteți pierde în greutate cu shaperul de corp, Nu există alimente cu calorii negative - Iată de ce - Alimente -

Ghidul lui Gal pentru echipamentul ei

Cuvînt înainte la versiunea germană Deoarece traducerea germană conţine o serie de schimbări şi îmbunătăţiri faţă de versiunea americană, este necesar să i se explice cititorului deosebirile dintre cele două texte.

Ghidul lui Gal pentru echipamentul ei

Originalul american a trebuit să se puteți pierde în greutate cu shaperul de corp la surse bibliografice şi date istorice ce sînt aici lăsate la o parte deoarece ele sînt general cunoscute cititorului german. Capitolul 9 al versiunii americane, epilogul, a căzut deoarece el punea în evidenţă, în primul rînd, însemnătatea cercetării noastre pentru contextul politic american la sfirşitul anilor '60 şi la începutul anilor ' Ne-am decis sa facem acest lucru pentru a nu-1 abate pe cititorul german de la sîmburele argumentării noastre, şi anume de la dimensiunea etică a operei lui Wittgenstein.

Pe scurt, în timp ce amănunte au fost modificate, substanţa argumentării noastre a fost păstrată. Mulţumim numeroşilor prieteni dar şi criticilor ce au semnalat anumite inadvertenţe din text.

Mulţumiri deosebite li se cuvin lui Reinhard Merkel şi Marcel Faust, fără de care această ediţie germană nu ar fi apărut. Postfaţa traducătorului la versiunea germană Viena lui Wittgenstein a apărut acum mai mult de zece ani.

A fost prima încercare mai serioasă de a-1 elibera pe filozoful probabil cel mai însemnat al secolului nostru din cleştele unei duble neînţelegeri istorico-filozofice. Şi ceea ce pentru o parte era huhurez, pentru cealaltă parte era pur şi simplu privighetoare.

De greşit greşeau amîndouă părţile. Pe acest fundal de catalogări perspectiviste, corectarea imaginii curente asupra lui Wittgenstein a trebuit să înceapă cu o reflecţie retrospectivă asupra temeiurilor cultural-istorice ale vieţii şi gîndirii sale în Viena de la răscrucea secolelor. S- au conturat astfel, Numele împărăţiei austro-ungare în romanul lui Robert Musil Omul fără însuşiri. Vezi şi nota de la p. Numele celor care l-au inspirat, pe care îi menţionează Wittgenstein, conturează un spaţiu cultural-istoric ce reuneşte fundamente intelectuale importante din puteți pierde în greutate cu shaperul de corp literaturii, filozofiei şi ştiinţei secolului XX.

Spune mult despre soliditatea fundamentului puteți pierde în greutate cu shaperul de corp al Vienei lui Wittgenstein faptul că reflecţiile fundamentale pe care le cuprinde au fost confirmate fără excepţie de rezultatele acestor cercetări. A devenit acum posibilă, fireşte, o expunere mai cuprinzătoare şi mai exactă a acelor idei fundamentale şi a bazei lor faptice.

Prelucrarea germană a întreprins, în limita forţelor şi mijloacelor disponibile, opera de punere în valoare a acestor noi posibilităţi. O dată cu retipărirea revistei Die Fackel a lui Kraus6, care a făcut-o pentru prima dată accesibilă unui public mai larg, cercetarea operei lui Kraus a sporit considerabil în proporţii în ultimii ani. Pe această bază şi pe cea oferită chiar de Die Fackel, ca şi prin orientarea după acel standard ce dă mai departe măsura şi indică direcţia, standard reprezentat de cercetările deschizătoare de drumuri ale lui Werner Kraft, Heinrich Fischer şi Paul Schick, consideraţiile capitolului au fost mai adînc ancorate în solul gîndirii şi creaţiei lui Kraus decît le-a stat în putinţă lui Janik şi Toulmin în Munca asupra capitolului 4 a profitat înainte de toate de reeditarea scrierilor lui Adolf Loos, Ins Leere gesprochen, Trotzdem şi Die Potem-kinsche Stadf, de excelenta lucrare a lui B.

Rukschcios şi R. Wittgenstein, însemnări postumeHumanitas, Bucureşti,p. Capitolele 1, 2 şi 8 au rămas, abstracţie fâcînd de mici corecturi, neschimbate.

Sporite, şi în anumite privinţe extinse, au fost citatele din literatura invocată ca dovadă.

pierderea în greutate rockville arzător de grăsimi rs

Citatele din ediţiile în engleză ale lucrărilor germane si austriece au fost date după textele originale corespunzătoare. Reţeaua argumentării şi producerii de bhks care ard grăsime în carte a devenit astfel mai deasă şi mai rezistentă.

Wittgenstein s-a temut de-a lungul vieţii sale că gîndirea şi creaţia lui vor fi răstălmăcite şi că riscă să nu lase după el mai mult decît ecoul golit de idei al unui jargon. Omul este Ludwig Wittgenstein, fiul cel mai tînăr al celui mai de seamă magnat al oţelului şi patron al artelor din Viena, care a renunţat la simbolurile exterioare ale înaltei burghezii şi la averea familiei în favoarea unei vieţi de o simplitate şi austeritate tolstoiene.

Ţelul nostru este, ţinînd seama de standardele academice, unul radical; să utilizăm fiecare din cele patru teme ca pe o oglindă în care să le reflectăm şi să le studiem pe celelalte.

Dacă nu ne înşelăm, slăbiciunea fundamentală care s-a manifestat în declinul şi căderea Imperiului habsburgic a exercitat o influenţă profundă în viaţa şi aşteptările cetăţenilor săi, mode- lfld şi condiţionînd preocupările principale şi comune ale artiştilor şi scrisorilor în toate domeniile gîndirii şi culturii, chiar şi în cele mai abstracte.

La suprafaţă este o invenţie ce porneşte de la iniţialele k. We principale ale Imperiului habsburgic. Cel care formulează o asemenea teză trebuie să fie de îndată conştient de opoziţia pe care o va suscita deja forma ei, precum şi de serioasele probleme privitoare la demersurile mentale şi probele care sînt implicate în mod necesar în apărarea ei.

Celelalte probleme asupra puteți pierde în greutate cu shaperul de corp ne vom concentra iau naştere în felul următor. Rezultatul ar fi că, încă înainte de a începe discuţia pro-priu-zisă a celor patru teme, am fi detaşat şi separat atît problemele pe care avem voie să le punem, cît şi consideraţiile ce ne sînt îngăduite. Dacă am fi acceptat această supoziţie, istoria politică şi constituţională a regimului habsburgic ar fi trebuit să fie cercetată ca un subiect separat.

O relatare narativă a izbînzilor şi insucceselor sale între şi ar fi trebuit probabil să pornească de la acţiunile şi motivele împăratului Franz Joseph şi ale arhiducelui Franz Ferdinand, de la convorbirile lui Ăhrenthal şi Izvolski, de la atitudinile tuturor partidelor şi naţionalităţilor, de la acţiunea distrugătoare a procesului de înaltă trădare din de la Zagreb şi a afacerii Friedjung legate de acesta, precum şi a ascensiunii lui Thomas Masaryk.

Originea sistemului muzical dodecafonic al lui Schonberg este ceva cu totul diferit. Istoricul muzicii ar trebui să-şi concentreze probabil atenţia în acest caz asupra problemelor tehnice puse în evidenţă de epuizarea sistemului bitonal la Wagner, Richard Strauss şi în operele anterioare ale lui Schonberg însuşi. Lui i-ar trece prin minte imediat că relaţiile lui Schonberg cu un ziarist cum a fost Kraus ar fi putut avea vreo semnificaţie nemijlocită pentru înţelegerea teoriilor sale muzicale.

Orice sugestie în sensul că interacţiunile acestor domenii ar fi putut să fie tot atît de importante ca şi evoluţia lor internă ar fi considerată, fără entuziasm, doar după ce toţi factorii interni ar fi fost epuizaţi într-un fel ce poate fi probat. Cît priveşte viaţa şi caracterul unui om ca Ludwig Wittgenstein, care a devenit celebru — ba chiar legendar — datorită idiosincrasiilor sale personale şi izbucnirilor temperamentale, puteți pierde în greutate cu shaperul de corp părea la prima vedere aproape in- dispensabil ca ele să fie lăsate la o parte atunci cînd evaluăm contribuţiile sale intelectuale directe la dezbaterea filozofică.

Trebuie spus ca acesta ar fi drumul ce ar trebui urmat neapărat atîta vreme cît presupunem că mediul vienez ar putea fi înţeles pe deplin în termenii alimentarea și pierderea în greutate ortodoxe de cercetare academică.

Cercetarea de faţă se sprijină, dimpotrivă — metodologic vorbind — pe supoziţia opusă, şi anume că trăsăturile distinctive ale situaţiei sociale şi culturale în Viena începutului secolului ne cer de la început să punem sub semnul întrebării abstracţiile iniţiale pe care le implică separarea ortodoxă a unor sfere ca istoria constituţională, compoziţia muzicală, teoria fizică, ziaristica, politica şi logica filozofică.

Pentru că atît timp cît socotim validitatea acestor abstracţii drept absolută, unele dintre lucrurile cele mai izbitoare despre omul Wittgenstein şi prima lui capodoperă filozofică despre modernismul vienez şi fundalul lui habsburgic vor rămîne nu numai neexplicate, ci chiar inexplicabile. Secole de-a rîndul existenţa Casei de Habsburg a fost un factor politic dominant — poate chiar factorul politic dominant — în toate teritoriile moştenite.

Dar lăsînd la o parte stilul arhitectural al castelelor şi primăriilor oraşelor, precum şi comunităţile de limbă germană, să zicem din Transilvania şi Banat, Balcanii de astăzi nu păstrează nici o urmă care să arate că Imperiul habsburgic ar fi existat vreodată.

Nu există alimente cu calorii negative - Iată de ce - Alimente - 2020

El a dispărut lăsînd cu puţin mai multe urme decît ocupaţia hitleristă din sau sfera de influenţă japoneză în anii Chiar şi marele său rival, Imperiul otoman, a lăsat o urmă mai statornică în viaţa şi obiceiurile Balcanilor, aşa cum se poate vedea în regiuni ca Macedonia şi Serbia sudică, unde multe oraşe şi sate îşi păstrează moscheile iar limba turcă este încă un instrument acceptat de comunicare între satele ce vorbesc limbile greacă, valahă, slavă şi albaneză7.

După citirea istoriilor politice standard ale Dualismului austro-ungar persistă o oarecare uimire că primul război mondial a putut avea un efect atît de catastrofal asupra puterii şi influenţei habsburgice.

După ce au rezistat furtunilor revoluţionare dinînfrîngerii militare suferite de partea Prusiei şi unei întregi serii de mişcări naţionaliste ale maghiarilor, cehilor, românilor şi slavilor din sud, ne putem întreba de ce s-au prăbuşit în mod atît de deplin şi de definitiv.

unde pierzi grăsimea primul mascul cum să-și piardă grăsimea pe bărbatul șoldurilor

Chiar şi o lucrare atît de cuprinzătoare şi prestigioasă cum este cartea lui C. Macartney, The Habsburg Empire,ne informează mai bine asupra copacilor dar lasă pădurea mai departe în întuneric, aproape ca şi mai înainte.

Dar pînă la urmă nu există motive pentru a fi surprinşi. Ţinînd seama de toate regulile jocului academic, prima îndatorire a unor asemenea lucrări este să sporească cunoaşterea noastră amănunţită asupra acelor discuţii politice, manevre, concordate, conferinţe şi decrete prin care şi-a căpătat conturul istoria constituţională a epocii şi a regimului în cauză. Doar rareori au avut asemenea idei şi atitudini o relevanţă atît de directă pentru desfăşurarea nemijlocită a schimbării sociale puteți pierde în greutate cu shaperul de corp politice ca în Austria de la răspîntia celor două secole.

Tot aşa, dacă considerăm arhitectura şi arta, ziaristica şi jurisprudenţa, filozofia şi poezia, muzica, drama şi sculptura din Viena la începutul secolului XX ca tot atîtea activităţi independente şi paralele, care s-au petrecut întîmplător în acelaşi loc şi în aceeaşi perioadă de timp, vom sfîrşi din nou prin acumularea unei mari cantităţi de informaţii tehnice amănunţite în fiecare domeniu separat, închizîndu-ne ochii în faţa faptului celui mai sem- nificativ privitor la toate acestea, anume că ele s-au petrecut toate tocmai în acelaşi loc şi în acelaşi timp.

Dacă cultura vieneză în jurul anului ar fi reflectat specializările noastre actuale, atunci separarea de exemplu a istoriei artei şi a istoriei literaturii ar fi fost într-adevăr legitimă şi relevantă. Ţinînd seama însă de felul cum au stat de fapt lucrurile, am trece cu vederea, spre paguba noastră, interdependenţa diferitelor arte şi ştiinţe vieneze.

Allan Janik & Stephen Toulmin - Viena lui Wittgenstein

A fost oare doar un fapt biografic ciudat că tînărul dirijor Bruno Walter îl însoţea cu regularitate pe Gustav Mahler la reşedinţa familiei Wittgenstein din Viena şi că au descoperit în conversaţiile lor acel interes comun pentru filozofia kantiană care 1-a determinat pe Mahler să-i dăru-'ască lui Walter cu ocazia Crăciunului anului operele complete ale lui Schopenhauer?

De ce ne pare astăzi paradoxal că Schonberg muzicianul s-a recu- noscut profund îndatorat unui scriitor cum a fost Kraus? Şi de ce, într-un sens mai general, au ajuns metode artistice şi intelectuale, care pînă la sfîr-şitul anilor '80 se afirmaseră aproape fără contestare în atît de multe do- menii, sub focul criticii şi au fost dislocate în acelaşi moment din poziţia lor de către modernismul care a fost uimirea şi oroarea bunicilor noştri?

Nu vom reuşi niciodată să răspundem la aceste întrebări dacă ne vom con- centra atenţia în mod îngust, să zicem asupra noilor principii ale muzicii dodecafonice, a inovaţiilor stilistice ale lui Klimt privind proporţia, a ceea ce le datorează Freud lui Meynert şi Breuer.

Paradoxuri şi contradicţii asemănătoare deformează perspectiva noastră asupra lui Wittgenstein, atît ca om, cît şi ca filozof.

scădere în greutate în kolhapur pierdeți în greutate la mulțumire

Şi cam aceeaşi soartă a configurat reputaţia curentă a lui Ludwig Wittgenstein, în orice caz atunci cînd este văzut de cei mai mulţi din filozofii profesionişti de limbă engleză din Marea Britanie şi America. Atunci cînd, la sugestia lui Frege, Wittgenstein a intrat, pentru prima dată, în contact cu Russell şi a fost atras în cercul fermecat al intelectualilor din Cambridge, care a înrîurit atît de mult viaţa lui înainte de şi, din nou, dupăel a ajuns într-o situaţie culturală nouă şi într-un grup de oameni activi, îndărătnici şi perseverenţi, puteți pierde în greutate cu shaperul de corp preocupări clar profilate şi o evoluţie bine definită.

Bauchgürtel – Top XNUMX

Ca o consecinţă a acestui fapt s-a creat o prăpastie între vederile noastre asupra lui Wittgenstein ca filozof şi asupra lui Wittgenstein ca om. Fără îndoială, el a fost pentru colegii săi de la Cambridge o figură ciudată, sensibilă şi excentrică, cu o îmbrăcăminte neenglezească şi cu opinii sociale neenglezeşti, precum şi cu o seriozitate şi intensitate a sentimentelor morale cu totul neobişnuite.

Aceştia erau însă gata să treacă cu vederea aceste ciudăţenii şi idiosincrasii ale unui străin, ţinînd seama de contribuţia unică pe care părea să o fi adus la dezvoltarea filozofiei englezeşti. Atunci cînd Wittgenstein şi-a prezentat Tractatus-ul ca teză de doctorat, se spune că G. Etichetîndu-1 pe Wittgenstein drept un străin cu obiceiuri ciudate, cu un talent extraordinar, fenomenal, poate unic pentru invenţia filozofică, englezii au trecut în uitare impactul personalităţii sale şi pasiunii sale morale tot aşa de deplin cum neutralizaseră, mai înainte, învăţăturile sociale şi morale ale lui Shaw.

Se pare că nu le-a trecut prin minte că ar putea să existe mai mult decît o legătură întîmplătoare între omul care a refuzat toate privilegiile tradiţionale ale unui fellow la Trinity College din Cambridge, care nu a fost văzut decît cu cămăşi deschise la gît şi una sau puteți pierde în greutate cu shaperul de corp hanorace cu fermoar, care sublinia cu pasiune, pe temeiuri etice şi estetice, că singurele filme ce merită să fie văzute sînt westernurile şi, pe de altă parte, filozoful ale cărui strălucite dezvoltări ale teoriilor lui Frege, Russell şi G.

Moore au contribuit atît de mult la mersul înainte al discuţiei filozofice în Anglia.

port de pierdere în greutate ewyn pierdeți în greutate all inclusive

Aceasta a fost perspectiva din care l-au văzut pe Wittgenstein studenţii lui de la Cambridge şi în ultimii ani colegii de la catedra lui de filozofie, catedră care i-a fost acordată după pensionarea lui Moore. Pe fundalul englezesc, învăţămîntul lui din ultimii ani apărea într-adevăr ca unic şi extraordinar, tot aşa cum i-a apărut mai devreme Tractatus-xA lui Moore. La rîndul nostru, îi apăream lui Wittgenstein ca insuportabil de proşti.

El obişnuia să ne reproşeze fără înconjur că sîntem persoane care nu pot fi învăţate şi uneori nu mai credea că ne va putea face să ne apropiem de gîndurile la care ajunsese. Căci noi veniserăm cu propriile noastre probleme filozofice în încăperea lui sărac mobilată situată, ca un cuib de vulturi, sus puteți pierde în greutate cu shaperul de corp turnul lui Whewell Court.

Şi eram destul de mulţumiţi să prindem exemplele şi comparaţiile ce constituiau o mare parte a cursurilor sale şi să le raportăm la problemele noastre dinainte concepute, de tip anglo-american. Reproşurile lui le ignoram. Şi dacă istoria pe care o vom povesti în această carte are vreo noimă, una din implicaţiile ei va fi aceea ca prejudecăţile cu care s-au apropiat de el ascultătorii de limbă engleză i-au împiedicat pe aceştia, aproape cu desăvîşire, să înţeleagă esenţialul a ceea ce spunea.

Noi îl vedem ca pe o personalitate divizată, ca pe un filozof de limbă engleză înzestrat cu un geniu tehnic de o originalitate unică ce adera întîmplător, ca persoană, la un individualism moral şi la un egalitarism extrem. Ar fi fost mai bine dacă am fi văzut în el un geniu vienez deplin şi autentic care îşi exersa talentele şi personalitatea, printre altele, în filozofie, trăind şi lucrînd doar incidental în Anglia.

De fapt, mare parte din materia asupra căreia lucra îşi avea origini despre care audienţa lui de limbă engleză nu ştia nimic. Multe dintre problemele asupra cărora s-a concentrat au fost discutate de filozofi şi psihologi de limbă germană încă înaintea primului război mondial. Dacă a existat o prăpastie intelectuală între noi şi el, aceasta nu s-a datorat faptului că metodele sale filozofice, stilul său de expunere şi subiectele sale ar fi fost aşa cum am presupus noi unice şi fără precedent.

Nevoia de a reflecta din nou asupra relaţiei dintre omul Wittgenstein şi filozoful Wittgenstein se confirmă dacă ne întoarcem spre a patra grupă de paradoxuri şi probleme nerezolvate. Sînt cele care apar în mod direct chiar în interpretarea Tractatus-uhn Logico-Philosophicus. Aşa cum am puteți pierde în greutate cu shaperul de corp deja, scrierile lui Wittgenstein au fost văzute în mod curent drept contribuţii fie la dezvoltarea logicii matematice a secolului XX, fie a filozofiei analitice britanice.

Relaţiile sale personale cu Russell şi Frege, G. Moore şi John Wisdom au pus în umbră orice altceva în fundalul său cultural şi în interesele lui intelectuale. Moore şi le-a rafinat mult dincolo de ceea ce au avut în vedere primii lor autori. Dacă privim însă publicarea Tractatus-ului exclusiv ca pe un episod în istoria logicii filozofice, o trăsătură semnificativă a cărţii va rămîne cu totul misterioasă.

După mai mult de şaptezeci de pagini ce par consacrate doar logicii, teoriei limbajului şi filozofiei matematicii sau a ştiinţelor naturii sîntem confruntaţi dintr-o dată cu cinci pagini finale propoziţiile ce încep cu 6.

Ţinînd seama de marea disproporţie dintre spaţiul rezervat preliminariilor logico-filozo-fice şi respectiv acestor din urmă aforisme moral-teologice, a existat tentaţia de a trece cu vederea propoziţiile finale drept obiter dicta — la fel cu observaţiile colaterale de circumstanţă ce sînt ataşate unei sentinţe juridice de dragul efectului, şi nu au nici o forţă constrîngătoare, deoarece nu au nici o relevanţă juridică pentru situaţia la care se referă sentinţa.

Sau, dimpotrivă, ele au o deplină corelaţie cu textul principal, o corelaţie pe care interpretarea familiară o trece cu vederea?

Atît timp eît rămînem în lumea profe- sională, tehnică a filozofiei engleze îndoiala nu are, poate, mai mult decît o semnificaţie academică.

Dar ea devine una activă de îndată ce facem saltul geografic de la Cambridge în Austria şi aflăm că Tractatus-ul este privit în mod obişnuit, aici, ca un tratat etic. Acei austrieci care au fost cei mai apropiaţi de Wittgenstein insistau asupra faptului că, de cîte ori îl preocupa ceva, el considera chestiunea din punct de vedere etic; în acest sens, el le amintea unora dintre ei în mod direct pe Kierkegaard.

Şi această impresie este întărită atît de cartea lui Paul Engelmann Ludwig Wittgenstein, Briefe und Begegnungen, cît şi de corespondenţa lui Wittgenstein cu Ludwig von Ficker. Engelmann a caracterizat puteți pierde în greutate cu shaperul de corp fundamentală a lui Wittgenstein drept separarea eticii de orice fundament intelectual. Constatăm, prin urmare, un conflict direct între literatura consacrată de limbă engleză ce examinează Tractatus- ul ca pe un studiu despre logică şi teoria limbajului şi tradiţia care este mai departe vie în cercurile intelectuale vieneze, o tradiţie ce susţine un punct de vedere cu totul diferit cu privire la ceea ce a făcut Wittgenstein.

Faptul că Wittgenstein a respins de la început Introducerea lui Russell ca fiind greşită, o respingere împinsă pînă la intenţia de a renunţa la publicarea cărţii20, a fost interpretat de ei ca indicînd doar că Russell ar fi prezentat eronat anumite aspecte limitate ale lucrării; în esenţă, ei au continuat să o considere o cercetare a logicii limbajului cu unele aluzii ciudate la valori.

Această interpretare a cîştigat în greutate datorită faptului că autori logici pozitivişti, cum au fost Carnap şi Ayer, au îmbrăţişat lucrarea şi au tratat-o ca pe o biblie a empirismului.

34395468-Viena-lui-Wittgenstein

Şi deşi o persoană atît de apropiată de Wittgenstein ca Elizabeth Anscombe a respins vederile pozitiviştilor drept irelevante pentru o adecvată înţelegere a Tractatus-ului, propria ei interpretare alternativă este pur şi simplu aceea că i s-a dat prea puţină atenţie lui Frege, drept cel mai de seamă precursor al lui Wittgenstein, astfel încît reflectorul rămîne mai departe ferm concentrat pe logică.

Ambele puncte de vedere sînt susţinute de temeiuri ce merită atenţie. Amîndouă explică anumite aspecte ale Tractatus-ului, dar nici una nu este suficientă ca explicaţie completă. Propria noastră analiză în această carte îşi propune — să o mai spunem o dată — răsturnarea balanţei din perspectiva engleză şi americană curenta. Vom susţine, aici, că pentru a înţelege cartea într-un fel ce coincide cu propriile intenţii ale lui Wittgenstein, trebuie să fie acceptat primatul interpretării etice.

Abstracţie facînd de toate probele indirecte pe care le vom aduna în capitolele ce urmează, există două temeiuri nemijlocite pentru a susţine acest punct de vedere.

Almag 01 reparație. Echipament medical fizioterapeutic Almag

Mai întîi, Wittgenstein a avut obiecţii faţă de toate interpretările care au fost date lucrării în timpul vieţii sale; iar multe interpretări ulterioare s-au deosebit de cele publicate în timpul vieţii sale doar în detalii.

Căci, pînă la urmă, Engelmann a fost în contact strîns cu Wittgenstein în perioada scrierii cărţii şi cei doi au avut multe prilejuri de a discuta lucrarea.

sfaturile slabesc intr-o saptamana cum să pierzi grăsimea la 50 de ani

Numai puţini autori au oferit consideraţii clarificatoare complementare asupra fundalului istoric al operei lui Wittgenstein. Prietenul şi studentul său, Maurice Drury, a relatat că Wittgenstein îl socotea pe Kierkegaard drept cel mai însemnat gînditor al secolului al XIX-lea23; Miss Anscombe credea că opera lui poate fi înţeleasă cu adevărat numai în relaţie cu cea a lui Frege24; unii autori au semnalat asemănări şi paralele între vederile lui Wittgenstein şi cele ale lui Schopenhauer25; Erich Heller şi Werner Kraft au subliniat relaţia Tractatus-ului cu scrieri asupra naturii limbajului ale altor gînditori din Europa centrală din aceeaşi epocă, cum ar fi Mauthner, Kraus şi Landauer26; Erik Stenius şi Morris Engel au semnalat elementele kantiene, atît în Tractatus cît şi în filozofia tîrzie a lui Wittgenstein.

In această discuţie preliminară cu privire la metodă, argumentul nostru a fost că o analiză ortodoxă, academică a impregnat imaginea noastră despre Viena lui Wittgenstein şi despre Wittgenstein cu abstracţii irele-vante şi inaplicabile. Există două temeiuri pentru această irelevanţă, unul general, celălalt specific filozofic. Departe de a fi preocuparea specializată a unei discipline autonome, sieşi suficientă, filozofia era pentru ei o configuraţie cu multe feţe şi corelată cu toate celelalte aspecte ale culturii contemporane.

Pornind de la acest contrast, apare încă o puteți pierde în greutate cu shaperul de corp.

Asevedeași